ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ေျပတီဦး ဘာေတြစီစဥ္ေနသလဲ (အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ။)
ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္
ပိုမိုေထာက္ပံ႕ေပးႏိူင္ရန္ နာမည္ႀကီး
အႏုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ ပေဒ
သာကပြဲႀကီးက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ေျပတီဦး

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ
ပညာသင္ႀကားရန္အခက္အခဲျဖစ္ေန
သည့္ကေလးမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ႕
မူမ်ားေပးေနသလိုေဖာင္ေဒးရွင္းအေန
နဲ႕ေထာက္ပံ႕ခံကေလးမ်ားကိုပညာ
ေရးအတြက္ပိုမိုေထာက္ပံ႕ေပးႏိူင္ရန္
အႏုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ပေဒ
သာကပြဲႀကီးက်င္းပျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္
ထားေႀကာင္းအကယ္ဒမီသရုပ္ေဆာင္
ေျပတီဦးကေျပာသည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုဇန္နဝါရီလ ၂၉ရက္
ေန႕ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကဇာတ္
ရံုတြင္က်င္းပေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ျပီး
လက္မွတ္ေစ်းႏူန္းအေနျဖင့္၃၀၀၀၀
က်ပ္/၂၀၀၀၀က်ပ္/ ၁၀၀၀၀က်ပ္သတ္
မွတ္ထားေႀကာင္းနာမည္ႀကီးအႏုပညာ
ရွင္မ်ားစြာမွပါဝင္ကူညီေပးမည္ျဖစ္သ
လိုနာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္မ်ားလည္းပါ
ဝင္ေဖ်ာ္ေျဖသီဆိုႀကမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
ဒါရိုက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)
ေက်ာ္ေဇာလင္း(အေတြးပံုရိပ္)/
စိုးေက်ာ္ဆန္းတို႕စီစဥ္သည့္စိတ္ႀကီး
ဝင္သူမ်ားျပဇာတ္ကိုလည္းကျပေဖ်ာ္
ေျဖတင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
သိရသည္။
''ဒီပြဲေလးကကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ေျပတီဦးပ
ညာေရးေဖာင္ရွင္းကေလးေတြပညာသင္စရိတ္ပိုမိုေထာက္ပံ႕ႏိူင္ေအာင္စီစဥ္တဲ႕ပြဲေလးပါေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္
ကိုကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕၆၀၀၀၀က်ပ္
ေထာက္ပံ႕ေပးပါတယ္ဒီထက္ပို
ေထာက္ပံ႕ႏိူင္ေအာင္တိုးဖို႕စီစဥ္ထား
ပါတယ္ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြ
က္ဒီထက္မကေထာက္ပံ႕ႏိူင္ေအာင္
စီစဥ္ေပးပါတယ္ပညာသင္ႀကားရန္အ
ခက္အခဲျဖစ္တဲ႕ကေလးေတြလည္းကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို
ဆက္သြယ္ကူညီေတာင္းပါကလည္း
ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္ကတတ္ႏိူင္သ
ေလာက္ကူညီေပးပါတယ္''လို႕ဆိုပါတယ္။
မင္းခ်ိဳ

Admin Apann Pyay