ျပင္ဦးလြင္က ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသူ (၃) ဦး ဆရာျဖစ္သူမွ မုဒီမ္းက်င့္ခံရမူ


မုဒီမ္းက်င္႕ခံရသူ (၃) ဦး အတြက္ ဥပေဒ ဘယ္မွာလဲ?

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ တေကာင္းအုပ္စု ေက်းရြာတြင္…
၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ခေလးမ ၃ ဦး က်ာင္းတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံခဲရသည္။

၁ ေယာက္ခ်င္း/၁ ေယာက္ကိုက်င့္ေနတုန္း က်န္ေသာ၂ ေယာက္ကို ၾကည့္ခိုင္းျပီး ျပဳက်င္႔သည္ဟု သိရ၏။

ကေလးသံုးဦးမွ ဆရာျဖစ္သူအား ေၾကာက္၍ အိမ္ကိုမေျပာရဲဘူး။
ဆရာျဖစ္သူမွ ေနစဥ္အခ်ိန္ပိုေခၚျပီး ေန႔တိုင္း က်င့္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ႔ေၾကာင္း သုိ႔ျဖင္႔၍
ကေလးသံုးဦးမွ အေၾကာက္အကန္ျငင္းခဲ႔ၾကျပီး ေက်ာင္းသို႔ပင္ မသြားရဲေလာက္ေအာင္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္လာေသာေၾကာင္႔ မိဘေတြစစ္ေမးေတာ႕မွ ဖြင္ေဖၚထုတ္ေျပာ ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အဆိုပါ ကေလး မိဘမ်ားသည္ ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႔တဲ႔ၾကျပီး l ေခတ္ပညာတတ္မ်ား မဟုတ္ၾကသည္႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးသို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာျပရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မုဒိမ္းက်င္႔ေသာ ေက်ာင္းဆရာႏွင္႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ျဖင္႔ ည ိွႏိုင္းေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သတင္း ရပ္ရြာတြင္ ေပါက္ၾကားျပီးေနာက္ ရပ္ရြာမွ တတ္သိနားလည္သူမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကား ၀ိုင္း၀န္းတိုင္တန္းေပးခဲ႔သည္။ ခေလးသံုးဦး၏ မိဘမ်ားမွာ တရားရံုးသို႔ ေျဖရွင္းရင္ဆိုင္ရန္ ရိွေၾကာင္းသိရျပီး ၄င္းတို႔ အေနျဖင္႔ ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ယခုခ်ိန္ထိပင္ မုဒိမ္းျပဳက်င္႔ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္၇ြက္ ေရွ႕ေနလိုက္ပါေပးမည္႔သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။
လြန္ခဲ႔ေသာ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ပထမရံုးခ်ိန္းအျဖင္႔ လူေတြ႔ ေမးျမန္းမွဳ ျပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားခံျဖစ္ စြဲဆိုခံထားရသူဘက္မွ ငွားရမ္းထားေသာ ေရွ႕ေနမွ ေမးလာသည္႔ ေမးခြန္းမ်ားကို တရားလိုမိဘေတြ ေၾကာက္ရြ႔ံေနၾကရျခင္းေၾကာင္႔ တရားရံုးတြင္ ငိုရွိဳက္ေနၾကေၾကာင္း စာေရးသူအား ေျပာျပလာျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲတပ္သားအဆင္႔သာသာမ်ွရိွေသာ သူတို႔၏ ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္းအား ခံေနရျပီး စာေရးသူအား သတင္းေပးပို႔ ၍ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ားသိေစႏိုင္ေသာ မီဒီယာတခုခုျဖင္႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာျပေလသည္။

ျဖစ္စဥ္အား စာေရးသူမွ ေလ႔လာ၍ သက္ငယ္မုဒိန္းမွဳမ်ား အျပီးသတ္ ေသဒဏ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ထိပင္ ေတာင္းဆိုလာသည္႔တိုင္ ရိွေနျပီး ကေလးမ်ားဘ၀ တိက်ေသာ အကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္႔ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မွဳ မရိွေသးေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။
ျဖစ္စဥ္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စာေရးသူမွ သိရိွျပီးေနာက္ အေသးစိတ္ေလ႔လာေသာအခ်က္တြင္
ေက်ာင္းဆရာမွ မုဒိန္းက်င႔္သည္႔မွာ ခိုင္မာေနေၾကာင္း ေတြရိွရျပီး သက္ဆိုင္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ ႏွစ္ဖက္အၾကားတြင္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ လက္ခံယူျပီး ျခိမ္းေခ်ာက္ ၾကားဝင္ည ိ ွႏွိုင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္းရွားစြာေတြ႔ရေလသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရိွ ရဲ၀န္ထမ္းမွလည္း ျပသနာ အေျခေနအရပ္ရပ္တို႔အား ေလ႔လာျခင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရိွပဲ လစ္လ်ဴ ရွဳ႕ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြရေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍ အမွဳလက္ရိွျဖစ္စဥ္အရ မုဒိမ္းက်င္႔သူႏွင္႔ ၀င္ေရာက္ညိ ွႏိုင္းေပးသူတို႔မွာလည္း အဆိုပါ ျပစ္မွဳ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ထပ္မံျပစ္မွဳ က် ဴး လြန္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။

သို႔ေၾကာင္႔ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အရြယ္မေရာက္သူခေလးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးမွာ ၾကီးမားေသာ အႏၱရယ္ အခ်ိန္မေရြး ရရိွခံစားႏိုင္ရျပီး ျပင္းထန္ျပတ္သားေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာကြာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အေျခေနမွာ အလြန္အားနည္းေနေၾကာင္းပါ။

အမွဳ စီစစ္ႏိုင္ရန္ျမိဳ႔နယ္ ေဒသ ေက်း၇ြာကိုသာ တင္ျပခတၱ တင္ျပထား ထားျပီး
အထက္ေဖၚျပပါ မုဒီမ္းက်င္႔ခံရသူ ေက်ာင္းသူခေလး(၃) ဦး အမည္ကိုေသာ္၄င္း
အမွဳ ေၾကာင္းအရ မုဒိမ္းက်င္႔ေသာ ေက်ာင္းဆရာႏွင္႔ ညိ ွႏိုင္းေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴ း
တရားရံုးတို႔ ခတၱ ေဖၚျပျခင္း မရိွေသးပဲ အမွဳေပၚေျခရာခံႏိုင္ရန္ ေနရာေဒ ေက်းရြာကိုသာပင္ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို စာေရးသူမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေသြးတိုးစမ္း ေလ႔လာလ်က္ပင္………….

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
အမွန္တရားသည္သာ သစၥာ
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
=============

Unicode>>>
မုဒီမ်းကျင့်ခံရသူ (၃) ဦး အတွက် ဥပဒေ ဘယ်မှာလဲ?

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် တကောင်းအုပ်စု ကျေးရွာတွင်…
၁၀ နှစ်အရွယ် ခလေးမ ၃ ဦး ကျာင်းတွင် အကြိမ်ကြိမ် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံခဲရသည်။

၁ ယောက်ချင်း/၁ ယောက်ကိုကျင့်နေတုန်း ကျန်သော၂ ယောက်ကို ကြည့်ခိုင်းပြီး ပြုကျင့်သည်ဟု သိရ၏။

ကလေးသုံးဦးမှ ဆရာဖြစ်သူအား ကြောက်၍ အိမ်ကိုမပြောရဲဘူး။
ဆရာဖြစ်သူမှ နေစဉ်အချိန်ပိုခေါ်ပြီး နေ့တိုင်း ကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း သို့ဖြင့်၍
ကလေးသုံးဦးမှ အကြောက်အကန်ငြင်းခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသို့ပင် မသွားရဲလောက်အောင် နောက်ဆုံး ဖြစ်လာသောကြောင့် မိဘတွေစစ်မေးတော့မှ ဖွင်ဖေါ်ထုတ်ပြော ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်။

အဆိုပါ ကလေး မိဘများသည် ဆင်းရဲ ချို့တဲ့ကြပြီး l ခေတ်ပညာတတ်များ မဟုတ်ကြသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောပြရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မုဒိမ်းကျင့်သော ကျောင်းဆရာနှင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ငွေကြေးအနည်းငယ်ဖြင့် ည ိှနိုင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

သို့သော် အဆိုပါ သတင်း ရပ်ရွာတွင် ပေါက်ကြားပြီးနောက် ရပ်ရွာမှ တတ်သိနားလည်သူမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြား ၀ိုင်းဝန်းတိုင်တန်းပေးခဲ့သည်။ ခလေးသုံးဦး၏ မိဘများမှာ တရားရုံးသို့ ဖြေရှင်းရင်ဆိုင်ရန် ရှိကြောင်းသိရပြီး ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ရှေ့နေငှားရမ်းရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် ယခုချိန်ထိပင် မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရသော ကလေးများအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ရှေ့နေလိုက်ပါပေးမည့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော သောကြာ နေ့တွင် ပထမရုံးချိန်းအဖြင့် လူတွေ့ မေးမြန်းမှု ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

တရားခံဖြစ် စွဲဆိုခံထားရသူဘက်မှ ငှားရမ်းထားသော ရှေ့နေမှ မေးလာသည့် မေးခွန်းများကို တရားလိုမိဘတွေ ကြောက်ရွ့ံနေကြရခြင်းကြောင့် တရားရုံးတွင် ငိုရှိုက်နေကြကြောင်း စာရေးသူအား ပြောပြလာပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲတပ်သားအဆင့်သာသာမျှရှိသော သူတို့၏ ချိမ်းခြောက်ခြင်းအား ခံနေရပြီး စာရေးသူအား သတင်းပေးပို့ ၍ သက်ဆိုင်ရာ အများသိစေနိုင်သော မီဒီယာတခုခုဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောပြလေသည်။

ဖြစ်စဉ်အား စာရေးသူမှ လေ့လာ၍ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများ အပြီးသတ် သေဒဏ်ပေးရန် လွှတ်တော်ထိပင် တောင်းဆိုလာသည့်တိုင် ရှိနေပြီး ကလေးများဘဝ တိကျသော အကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ထိရောက် မြန်ဆန်စွာ ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိသေးကြောင်းကို အများပြည်သူများမှ ဝေဖန်နေကြသည်။
ဖြစ်စဉ်၏ ဖြစ်ရပ်များအား စာရေးသူမှ သိရှိပြီးနောက် အသေးစိတ်လေ့လာသောအချက်တွင်
ကျောင်းဆရာမှ မုဒိန်းကျင့်သည့်မှာ ခိုင်မာနေကြောင်း တွေရှိရပြီး သက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှုးမှ နှစ်ဖက်အကြားတွင် ငွေကြေး အနည်းငယ် လက်ခံယူပြီး ခြိမ်းချောက် ကြားဝင်ည ိ ှနှိုင်းကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်းရှားစွာတွေ့ရလေသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ ရဲဝန်ထမ်းမှလည်း ပြသနာ အခြေနေအရပ်ရပ်တို့အား လေ့လာခြင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိပဲ လစ်လျူ ရှု့ထားကြောင်း ပေါ်လွင် ထင်ရှားစွာ တွေရလေသည်။
သို့ဖြစ်၍ အမှုလက်ရှိဖြစ်စဉ်အရ မုဒိမ်းကျင့်သူနှင့် ဝင်ရောက်ညိ ှနိုင်းပေးသူတို့မှာလည်း အဆိုပါ ပြစ်မှု ဖြစ်စဉ်အတွက် ထပ်မံပြစ်မှု ကျ ူး လွန်ကြောင်း သုံးသပ်ရသည်။

သို့ကြောင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် အရွယ်မရောက်သူခလေးများ၏ လုံခြုံရေးမှာ ကြီးမားသော အန္တရယ် အချိန်မရွေး ရရှိခံစားနိုင်ရပြီး ပြင်းထန်ပြတ်သားသော ဥပဒေကြောင်းအရ အကာကွာယ်ပေးနိုင်သော အခြေနေမှာ အလွန်အားနည်းနေကြောင်းပါ။

အမှု စီစစ်နိုင်ရန်မြို့နယ် ဒေသ ကျေးရွာကိုသာ တင်ပြခတ္တ တင်ပြထား ထားပြီး
အထက်ဖေါ်ပြပါ မုဒီမ်းကျင့်ခံရသူ ကျောင်းသူခလေး(၃) ဦး အမည်ကိုသော်၄င်း
အမှု ကြောင်းအရ မုဒိမ်းကျင့်သော ကျောင်းဆရာနှင့် ညိ ှနိုင်းပေးသော အုပ်ချုပ်ရေး မှူ း
တရားရုံးတို့ ခတ္တ ဖေါ်ပြခြင်း မရှိသေးပဲ အမှုပေါ်ခြေရာခံနိုင်ရန် နေရာဒေ ကျေးရွာကိုသာပင် ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ မည်သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို စာရေးသူမှ စောင့်ကြည့် သွေးတိုးစမ်း လေ့လာလျက်ပင်………….

ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အမှန်တရားသည်သာ သစ္စာ
ဂိုလ်ရှယ်လေး

Admin Apann Pyay