ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ခံသူျဖစ္လာမလား (အျပည့္အစံုၾကည့္ရန္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၿမိဳ႕ျပျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအႀကီးအကဲသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရင္း ဂုဏ္သတင္းႀကီးမား လာၿပီး နိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ဟု အားလုံးက လက္ခံထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ခံမည့္သူ တဦးအျဖစ္ သတင္းေျပးေနသည္။

အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္မွ စ၍ ရန္ကုန္မွ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို အျပင္းအထန္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၿပီး ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ ဆြဲေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရန္ကုန္တြင္ တပတ္ရစ္ကား တင္သြင္းမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္မားလာၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က သုံးစြဲခဲ့ေသာ ဘတ္စ္ကားအိုႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနရာအၿပိဳင္ လုလာ ရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ထိုဘတ္စ္ကားမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က လမ္းမ်ားေပၚမွ ဖယ္ရွား ပစ္လိုက္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္မ်ားက စီမံေနသည့္ ဘတ္စ္ကားလိုင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ကားလိုင္း ၇၀ ျဖင့္ က်စ္လစ္သိပ္သည္းေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီး တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္း အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ပန္းမ်ား ပူးေပါင္း ထူေထာင္သည့္ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီ ၈ ခု၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိလိုက္သည္။

ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး မူလဘတ္စ္ကား အေရအတြက္၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ စင္းေရ ၂၀၀၀ ေလ်ာ့သြားသည္။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ေသာ ဘတ္စ္ကားစနစ္ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ကာ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကို အဟန႔္အတား ျဖစ္သည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လက မွတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထိုအစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္သည္။ သူသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို နိုဝင္ဘာလတြင္ ခ်မွတ္ကာ ေနာက္ ၂ လ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဘတ္စ္ကား အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာျခင္း၊ ကားခမ်ား တိုးတက္သြားျခင္း စသည့္ဒုကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႕ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေနၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွတကၠဆီ အေရအတြက္ကို ကန႔္သတ္မည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ လက ေျပာျပန္သည္။

သူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ယာဥ္ကိစၥႏွင့္သာ ပတ္သက္ေနသည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ဥပေဒ အတိုင္းလိုက္နာမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ေမလက ၆ လခန႔္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ေသးသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ စံမမီသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။

ယခင္က ရန္ကုန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပုံမွာ လြန္စြာေႏွးေကြးေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ျခင္းမွာ ရွားပါးလွသည္။ ယခုအခါတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ျမန္ဆန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွာ ပြတ္တိုက္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း လြန္စြာ ျမင္သာသည္။ သူသည္ နိုဝင္ဘာလကလည္း ယာဥ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပမႈ အတြက္ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမ်ားေပၚမွ အတင္းဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဈးသည္မ်ား၏ ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို စစ္အာဏာသိမ္းပြဲ တခုျဖင့္ ဖယ္ရွားၿပီး ဒီမိုပေရစီ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခ်ိန္က ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ ႐ူပေဗဒအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားတဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကိုု ၿဖိဳခြဲသျဖင့္ ၁၉၉၁ တြင္ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အတြက္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားမွ ဆြဲထုတ္ရန္ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား စတင္ေသာအခါ ထိုစဥ္က ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို အားေပးရန္ နိုင္ငံေရးပါတီတခု ေထာင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုအစိုးရကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ဝင္လိုက္သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရေသာအခါ သူသည္ ယခုရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္မွာလည္း ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရသည္ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ ျမႇုပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈက ျပသေနသည့္ ခိုင္မာေသာပိုင္းျဖတ္မႈ၊ သူ၏ အသိပညာႏွင့္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဖာ္ျပရဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ပါတီဝင္တဦးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝက သူ၏ စကားမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာက် သည္။

“က်ေနာ္ ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ၁၅ ႏွစ္ အခ်ိန္ကို ျပန္ရဖို႔ က်ေနာ္ အလုပ္ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ရမယ္” ဟု ယခုရာထူးကို ရရွိၿပီးေနာက္ သူ၏ လက္ေထာက္မ်ားကို ဦးၿဖိဳမင္းသိန္းက ေျပာခဲ့သည္။ သူသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖရွင္းေရး အပါအဝင္ စီးပြာေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ဂ်ပန္ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးတက္ေရး မဟာစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ ထိုစီမံခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေျမေအာက္ရထားစနစ္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတခုႏွင့္ ေလဆိပ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား အားလုံးက ေျပာသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ လိုလားမႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး အေသးစိတ္ က်ေသာေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈ စြမ္းအားႏွင့္ ရန္ကုန္ကို နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေခတ္မီ ရင္ေပါင္တန္းနိုင္ေသာ အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေစလိုသည့္ သူ၏ ထက္သန္မႈ ေၾကာင့္ သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေရးသမားမ်ား အၾကားတြင္ ထူးျခားေနသည္ဟု ဂ်ပန္သံတမန္တဦးက ေျပာသည္။

တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ရန္ စိတ္ထက္သန္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အသစ္တခု တည္ေထာင္ရန္ သူ၏ အစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာတူသည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ေျမဟက္တာ ၆၀၀၀၀ တြင္ ႀကီးမားေသာ စက္မႈဇုန္တခု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတခု တည္ေဆာက္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။

“အရင္းအႏွီး ျပတ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအလတ္စား အေသးစားေတြကို စက္႐ုံအငွားစနစ္ လုပ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ သြားေျပာေတာ့ သူက တာဝန္ခံအရာရွိကို ခ်က္ခ်င္း ညႊန္ၾကားလိုက္တယ္။ သူ႔မွာ လ်င္ျမန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သေဘာက်စရာ ေကာင္းတာ ရွိတယ္” ဟု နိုဝင္ဘာလက ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ေသာ အိုဆာကာ ကုန္သည္စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ

အတိအက်ေျပာရလၽွင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ရာထူးသက္တမ္းတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း မရွိသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ သူသည္ မ်က္ႏွာသာေပးခံလိုေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးထံမွ ေဒၚလာ တသိန္းတန္ နာရီ လက္ခံရရွိသည္ဟု ျပည္တြင္း ထိပ္တန္းသတင္းစာ Eleven က ေရးသည္။ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား က်င္းပၿပီး ထိုသတင္းစာကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲသည္။ ထိုသတင္းစာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ၂ လ ေနရသည္။

Eleven သတင္းစာသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သတင္းမွားယြင္းေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး ျပန္လည္ ေတာင္းပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထို တရားစြဲဆိုမႈကို ျပန္လည္ မ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက သူ႔အား သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္သည္ဟု စြပ္စြဲေစခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလက ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္စဥ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးတြင္ သူသည္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္သူ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ကို ထိုေကာ္မတီသို႔ ရာထူးတိုးေပးသည္ဟု က်ယ္ျပန႔္စြာ ယုံၾကည္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာမွာ ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ နံပတ္ ၂ ေခါင္းေဆာင္ မရွိဟု ေျပာၾကသည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္ မေမၽွာ္လင့္နိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ သူမအား ဆက္ခံမည့္သူကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္မွာ ပါတီအတြက္ အေရးႀကီးလာသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ လက္ရွိရာထူးကို စတင္ရရွိခ်ိန္မွ စ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အရ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူအပါအဝင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကလည္း သူ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ခံမည့္သူ အျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ လိုက္ပါေႏွးေကြးေနခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ရႈံးမႈက သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္ခံသူ ျဖစ္နိုင္ မျဖစ္နိုင္ကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ။

(Nikkei Asian Review ပါ Motokazu Matsui ၏ Yangon politician emerges as possible Suu Kyi successor ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
Credit - burma.irrawaddy
============

Unicode>>>
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ခေါင်းဆောင်သည် မြို့ပြပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်သော ခိုင်မာသည့် ဦးဆောင်မှုကြောင့် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားနေသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းအကြီးအကဲသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရင်း ဂုဏ်သတင်းကြီးမား လာပြီး နိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်ဟု အားလုံးက လက်ခံထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်ခံမည့်သူ တဦးအဖြစ် သတင်းပြေးနေသည်။

အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်မှ စ၍ ရန်ကုန်မှ ယဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့် အခြားပြဿနာများကို အပြင်းအထန် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပြီး ပြည်ပစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ရန်ကုန်သို့ ဆွဲဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရန်ကုန်တွင် တပတ်ရစ်ကား တင်သွင်းမှု အကြီးအကျယ် မြင့်မားလာပြီး လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က သုံးစွဲခဲ့သော ဘတ်စ်ကားအိုကြီးများနှင့် နေရာအပြိုင် လုလာ ရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွင် အဓိကကျသော ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှု၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ထိုဘတ်စ်ကားများကို ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က လမ်းများပေါ်မှ ဖယ်ရှား ပစ်လိုက်သည်။ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်များက စီမံနေသည့် ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၃၀၀ ကျော်ကို ကားလိုင်း ၇၀ ဖြင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင် ပြုလုပ်လိုက်ပြီး တိုင်းအစိုးရနှင့် ပြည်တွင်း အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ပန်းများ ပူးပေါင်း ထူထောင်သည့် ပြည်သူနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီ ၈ ခု၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ထားရှိလိုက်သည်။

ထိုလုပ်ရပ်ကြောင့် ဟောင်းနွမ်းနေသော ဘတ်စ်ကားများ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး မူလဘတ်စ်ကား အရေအတွက်၏ ထက်ဝက်ဖြစ်သော စင်းရေ ၂၀၀၀ လျော့သွားသည်။

ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့သော ဘတ်စ်ကားစနစ်ကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ကာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်သည်ဟု လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လက မှတ်ချက်ချပြီးနောက် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ထိုအစီအစဉ်ကို ဦးဆောင်သည်။ သူသည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်များကို နိုဝင်ဘာလတွင် ချမှတ်ကာ နောက် ၂ လ အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

ဘတ်စ်ကား အရေအတွက် လျော့နည်းသွားသောကြောင့် အချို့နေရာများတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ ကားခများ တိုးတက်သွားခြင်း စသည့်ဒုက္ခများ ကြုံတွေ့ကြရသည်။ သို့သော် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ရှေ့ဆက်လုပ်နေပြီး ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် မြို့တော်မှတက္ကဆီ အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်မည်ဟု လွန်ခဲ့သော လက ပြောပြန်သည်။

သူ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများသည် ယာဉ်ကိစ္စနှင့်သာ ပတ်သက်နေသည် မဟုတ်ပေ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က ခွင့်ပြုထားခဲ့သော အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ၂၀၀ ကျော် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဥပဒေ အတိုင်းလိုက်နာမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန် လွန်ခဲ့သော မေလက ၆ လခန့် ဆိုင်းငံ့ခဲ့သေးသည်။ ဥပဒေနှင့် မညီသော စံမမီသည့် အဆောက်အအုံများ ပေါ်ပေါက်စေမည့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို အရေးယူရန် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အခြေခံကာ ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။

ယခင်က ရန်ကုန်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပုံမှာ လွန်စွာနှေးကွေးသောကြောင့် စီမံကိန်းများကို ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်းမှာ ရှားပါးလှသည်။ ယခုအခါတွင် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ မြန်ဆန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများမှာ ပွတ်တိုက်မှု အချို့ရှိသော်လည်း လွန်စွာ မြင်သာသည်။ သူသည် နိုဝင်ဘာလကလည်း ယာဉ်အန္တရာယ်နှင့် မြို့တော်သာယာလှပမှု အတွက် လမ်းဘေးဈေးသည်များကို မြို့တော်၏ လမ်းများပေါ်မှ အတင်းဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဈေးသည်များ၏ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။

ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်

၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို စစ်အာဏာသိမ်းပွဲ တခုဖြင့် ဖယ်ရှားပြီး ဒီမိုပရေစီ တန်ပြန် လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပွားစေချိန်က ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် ရူပဗေဒအထူးပြု ကျောင်းသားတဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုု ဖြိုခွဲသဖြင့် ၁၉၉၁ တွင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အတွက် အဖမ်းခံရပြီး ထောင် ၁၅ နှစ် ချမှတ်ခံရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေး အခက်အခဲများမှ ဆွဲထုတ်ရန် စစ်အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များ စတင်သောအခါ ထိုစဉ်က ထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ဒီမိုကရေစီကို အားပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီတခု ထောင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ယခုအစိုးရကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ် ဦးဆောင်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သို့ ဝင်လိုက်သည်။

ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အမတ်လောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသောအခါ သူသည် ယခုရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်မှာလည်း ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံရသည် ၁၅ နှစ် အတွင်း ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မှုက ပြသနေသည့် ခိုင်မာသောပိုင်းဖြတ်မှု၊ သူ၏ အသိပညာနှင့် အခြားသူများကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နောက်လိုက်သက်သက် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖော်ပြရဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် နီးစပ်သော ပါတီဝင်တဦးက ပြောသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘဝက သူ၏ စကားများ၊ လုပ်ရပ်များကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောကျ သည်။

“ကျနော် ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့ ၁၅ နှစ် အချိန်ကို ပြန်ရဖို့ ကျနော် အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ရမယ်” ဟု ယခုရာထူးကို ရရှိပြီးနောက် သူ၏ လက်ထောက်များကို ဦးဖြိုမင်းသိန်းက ပြောခဲ့သည်။ သူသည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြေရှင်းရေး အပါအဝင် စီးပွာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြခံမူများ ချမှတ်ရေးကို ဦးစားပေးပြီး ရန်ကုန်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အားကြိုးမာန်တက် ပြုလုပ်နေသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရသည် ဂျပန် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၀၄၀ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် အခြေခံအဆောက်အအုံ တိုးတက်ရေး မဟာစီမံချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နေသည်။ ထိုစီမံချက်ကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း မြေအောက်ရထားစနစ်၊ မြို့ပတ်လမ်းတခုနှင့် လေဆိပ် ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ ပါဝင်သည်ဟု ထိုစာရွက်စာတမ်းများနှင့် နီးစပ်သူများ အားလုံးက ပြောသည်။

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ လိုလားမှုများမှာ ကျယ်ပြန့်ပြီး အသေးစိတ် ကျသောကြောင့် ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှု စွမ်းအားနှင့် ရန်ကုန်ကို နိုင်ငံတကာနှင့် ခေတ်မီ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်သော အဆင့်ရှိ မြို့တော် ဖြစ်စေလိုသည့် သူ၏ ထက်သန်မှု ကြောင့် သူသည် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများ အကြားတွင် ထူးခြားနေသည်ဟု ဂျပန်သံတမန်တဦးက ပြောသည်။

တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သည် ပြည်ပစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆွဲဆောင်ရန် စိတ်ထက်သန်နေသည်။ မြို့တော်၏ တောင်ဘက်တွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် အသစ်တခု တည်ထောင်ရန် သူ၏ အစီအစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာလက ပြည်ထောင်စုအစိုးရက သဘောတူသည်။ ထိုစီမံကိန်းတွင် မြေဟက်တာ ၆၀၀၀၀ တွင် ကြီးမားသော စက်မှုဇုန်တခု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတခု တည်ဆောက်ရေးလည်း ပါဝင်သည်။

“အရင်းအနှီး ပြတ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအလတ်စား အသေးစားတွေကို စက်ရုံအငှားစနစ် လုပ်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ သွားပြောတော့ သူက တာဝန်ခံအရာရှိကို ချက်ချင်း ညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ သူ့မှာ လျင်မြန်မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် သဘောကျစရာ ကောင်းတာ ရှိတယ်” ဟု နိုဝင်ဘာလက ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တွေ့ခဲ့သော အိုဆာကာ ကုန်သည်စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။

စာနယ်ဇင်းများနှင့် အငြင်းပွားမှု

အတိအကျပြောရလျှင် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ ရာထူးသက်တမ်းတွင် အငြင်းပွားမှုများလည်း မရှိသည်တော့ မဟုတ်ပေ။ ဥပမာဆိုရလျှင် သူသည် မျက်နှာသာပေးခံလိုသော ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးထံမှ ဒေါ်လာ တသိန်းတန် နာရီ လက်ခံရရှိသည်ဟု ပြည်တွင်း ထိပ်တန်းသတင်းစာ Eleven က ရေးသည်။ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ချက်ချင်းပင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကျင်းပပြီး ထိုသတင်းစာကို အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲသည်။ ထိုသတင်းစာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ထဲတွင် ၂ လ နေရသည်။

Eleven သတင်းစာသည် နောက်ဆုံးတွင် သတင်းမှားယွင်းကြောင်း ဝန်ခံပြီး ပြန်လည် တောင်းပန်သည်။ သို့သော် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ထို တရားစွဲဆိုမှုကို ပြန်လည် မရုပ်သိမ်းခဲ့ပေ။ ယင်းကြောင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများက သူ့အား သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်သည်ဟု စွပ်စွဲစေခဲ့သည်။

လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာလက ပါတီဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည် တည်ဆောက်စဉ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးတွင် သူသည် အငယ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၏ အကြီးအကဲအဖြစ်သူ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ကို ထိုကော်မတီသို့ ရာထူးတိုးပေးသည်ဟု ကျယ်ပြန့်စွာ ယုံကြည်ကြသည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သြဇာမှာ ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စတင်ထူထောင်ချိန်မှစ၍ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် နံပတ် ၂ ခေါင်းဆောင် မရှိဟု ပြောကြသည်။ အသက် ၇၁ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပါတီကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ဦးဆောင်ရန် မမျှော်လင့်နိုင်တော့သောကြောင့် သူမအား ဆက်ခံမည့်သူကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်မှာ ပါတီအတွက် အရေးကြီးလာသည်။

ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် လက်ရှိရာထူးကို စတင်ရရှိချိန်မှ စ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ညွှန်ကြားချက် အရ ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် စင်ကာပူအပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့လည်း သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း ကလည်း သူ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်ခံမည့်သူ အဖြစ် မြင်လာကြသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် သော့ချက် ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒချမှတ်ရာတွင် နှေးကွေးမှုကြောင့် လိုက်ပါနှေးကွေးနေခဲ့သည်။ မြို့တော်၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုက သူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်ခံသူ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ။

(Nikkei Asian Review ပါ Motokazu Matsui ၏ Yangon politician emerges as possible Suu Kyi successor ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
Credit - burma.irrawaddy

Admin Apann Pyay